Skal du akseptere å bli utsatt for vold og trusler på arbeidsplassen?

arbeidsmiljø psykososialt arbeidsmiljø systematisk hms-arbeid Apr 09, 2023
Vold og trusler på arbeidsplassen
«Jeg skal faen meg slå deg i hjel,» sa mannen som sto foran meg. Noen minutter etterpå fulgte han opp med å si: «Jeg håper at jeg møter deg en dag du ikke er i uniform. Da skal du få svi!» Jeg var for så vidt vant til å høre sånne ting på jobb som politi. Men denne gangen kom det fra en som hørtes ut som han mente det. To kollegaer og jeg hadde nettopp pågrepet ham for et lovbrudd.

Vi sto ute på gaten en sen kveld. Det var mørkt, og mannen som ytret disse ordene var veldig aggressiv. Til dags dato har han aldri gjort alvor av truslene, men hvis jeg treffer ham kommer jeg til å snu og gå en annen vei.

For flere yrkesgrupper er vold og trusler en del av arbeidshverdagen. Ansatte innen helsesektoren er de som oftest opplever dette. Politifolk, lærere, barnehageansatte, saksbehandlere i barnevernet, NAV-ansatte  og personer i serviceyrker er også spesielt utsatte.

Hvis du har en jobb som kan medføre vold eller trusler, skal arbeidsgiver vurdere risikoen for slike hendelser. Arbeidsgiver skal også gi deg informasjon og opplæring om hvordan du forebygger og håndterer volds- og trusselsituasjoner. Videre skal arbeidsgiver sette i verk risikoreduserende tiltak og følge opp ansatte som har blitt utsatt for vold eller trusler. I 2017 kom det flere og tydeligere krav om dette.

 

Altfor mange opplever vold og trusler på arbeidsplassen

Tall fra STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) fra 2019, viser at hele 7,1 % av alle arbeidstakere i Norge er utsatt for vold eller trusler på arbeidsplassen. Det vil si at 190.000 arbeidstakere (!) opplever vold eller trusler når de er på jobb. Du kan lese mer om undersøkelsen her.

 

For flere yrkesgrupper er vold og trusler en del av arbeidshverdagen

 

Men vet vi hele sannheten?

For at vold og trusler skal bli registrert, må arbeidstakeren melde fra om det. Noen er flinke til å melde fra. Da kan arbeidsgiveren gjøre noe med det. Dessverre er det mange som ikke sier fra. Noen vegrer seg. Noen er redd for hevn. Noen har ikke tid. Noen føler at de er til bry fordi det skaper merarbeid for kollegaene, og for sjefen. Noen vil si fra, men vet ikke hvordan de skal føre et avvik eller hvem som skal ha beskjed.

 

Når vold og trusler blir hverdagslig

På mange arbeidsplasser er vold og trusler så vanlig at de ansatte bare «lever med det».

Spesielt innen rus og psykiatri, opplever jeg at det på mange arbeidsplasser har utviklet seg en toleranse for å bli usatt for sjikane, grove trusler, og til og med slag og spark. Uten at det registreres som avvik. Uten at noen melder fra. Uten at det blir anmeldt.

Se for deg dette: Du kommer inn på en kommunal institusjon der det bor personer som har utfordringer knyttet til rus og psykiatri. Institusjonen er døgnbemannet, for flere av beboerne trenger kontinuerlig oppfølging. På en kontordør til en av de ansatte ser du mange store hakk. Du spør en ansatt hva de hakkene skyldes. Svaret du får er som følger: «Åh, det var en beboer som ble litt rabiat en gang. Han skulle ta en sykepleier som ikke ville gi ham de tablettene han ville ha. Sykepleieren låste døren, men da kom beboeren med en øks og prøvde å slå seg gjennom».

Slike hendelser har skjedd. Og de vil skje igjen.

Det hører med til historien at kontoret bak den døren står tomt. Sykepleieren er langtidssykemeldt.

Men det trenger ikke å være så alvorlige hendelser. Ofte er det snakk om mange mindre trusler og antydninger. «Jeg vet hvor du bor». «Du må passe på sånn at du ikke faller i trappen». «Jeg kjenner folk som har sittet i fengsel». «Hvis jeg hadde villet, så hadde du ikke vært her mer». «Hvis jeg ikke får de medisinene, så vet jeg ikke hva jeg er i stand til å gjøre». «Det var en fin bil. Du må passe på så du ikke får riper i den. Dét hadde vært synd». «Du er svak». «Hvorfor er du så nervøs? Er du redd meg?»

Slike trusler og antydninger kan være en stor psykisk belastning for den som blir utsatt for dem.

 

Noen arbeidsgivere ser en annen vei

Det er en alvorlig svikt når arbeidsgiveren ikke vil registrere slike hendelser. Ja, du leste riktig. En del arbeidsgivere vil ikke la de ansatte melde fra om vold og trusler. Hvorfor? Vel, jeg har vært borti tilfeller der arbeidsgiveren ikke vil ha «dårlig statistikk». De vil at arbeidsmiljøet skal se fint ut på papiret, og så skyver de arbeidstakernes ve og vel i grøften. Konsekvensen kan – naturlig nok – bli økt sykefravær, mistrivsel, eller at ansatte slutter.

Men la oss ta utgangspunkt i at arbeidsgiveren er interessert i å registrere volds- og trusselhendelser (hvis ikke, er dét et avvik i seg selv. Da anbefaler jeg deg å ta det opp med verneombudet, hvis dere har verneombud). De aller fleste arbeidsgivere har omsorg for sine medarbeidere. De aller fleste arbeidsgivere bryr seg. Og de sier ikke nei til å dokumentere det som har skjedd.

Og nettopp det med dokumentasjon er viktig. Husk: Det som ikke er dokumentert, det har ikke skjedd. Eller med andre ord: Hvis slike hendelser ikke blir meldt fra om – og hvis de ikke blir registrert – så er det vanskelig å følge opp på en god måte.

 

Det som ikke er dokumentert, det har ikke skjedd

 

Hva skal du gjøre som ansatt?

Hvis du er på jobb og noen utsetter deg for vold, eller hvis noen truer deg, så må du si fra. Det samme gjelder hvis det er en kollega av deg som blir truet eller utsatt for vold. Alle volds- og trusselhendelser som ikke blir registrert, fanges ikke opp av systemet. Da er det vanskelig – ja, umulig – å sette inn gode tiltak. Så vær så snill: Si fra! Du trenger ikke ha kunnskap om avvikssystemet på jobben din eller vite hvem som håndterer slike hendelser. Gå til lederen din, eller gå til verneombudet. De er pliktig å ta saken videre. Og arbeidsgiveren skal ta vare på deg.

 

Så vær så snill: Si fra!

 

Hva skal du gjøre som leder?

Som leder, skal du ta imot alle meldinger fra de ansatte om vold og trusler. Meldingen skal registreres og følges opp. Den ansatte skal ivaretas. Det er egentlig ganske enkelt: Spør hva som har skjedd, hvor det skjedde, hvem som utførte volden eller som kom med trusselen, hvorfor det skjedde, hvordan det skjedde, og når det skjedde. Få så mange svar som mulig, og legg hendelsen inn i avvikssystemet.

Så må du håndtere hendelsen. Sette inn tiltak for at det ikke skal skje igjen. Og viktigst av alt: Du må ta vare på den som har blitt utsatt for volden eller trusselen.

Kanskje dere ikke har et avansert digitalt avvikshåndteringssystem. Noen bruker regneark eller skriver hendelser inn i et word-dokument. Dét holder. Så lenge det registreres og dokumenteres. Og så lenge du følger opp den ansatte.

 

Hva sier regelverket?

Som nevnt, så kom det flere og tydeligere krav i 2017:

  • Arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidssituasjonen som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold eller trussel om vold.
  • Det skal gis nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av volds- og trusselsituasjoner, og denne opplæringen og øvelsene skal gjentas.
  • Opplæring og øvelser skal oppdateres når det er nødvendig, for eksempel hvis risikoen endrer seg.
  • De ansatte skal gis informasjon om risikoen for vold og trusler som jobben kan medføre.
  • Arbeidsgiveren skal sette inn tiltak som så langt det er mulig fjerner eller reduserer faren for trusler og vold.
  • Ansatte som utsettes for vold eller trusler skal få nødvendig oppfølging, både i forhold til fysiske og psykiske belastninger som hendelsen kan ha medført.

Disse bestemmelsene står i «Forskrift om utførelse av arbeid» kapittel 23A.

 

Opplæring om vold og trusler på arbeidsplassen

Det er altså krav om at de ansatte skal ha nødvendig opplæring. Vi i Einang Safety har utarbeidet et kurs om vold og trusler på arbeidsplassen.

Målet er at kurset skal sette de ansatte i stand til å forebygge og håndtere volds- og trusselsituasjoner. Det vil øke kunnskapen om de etterreaksjoner og fysiske og psykiske belastninger slike situasjoner kan medføre – og hvilke konkrete tiltak som kan iverksettes.

Kurset er en god arena for å utveksle erfaringer og opplevelser om hendelser som har skjedd, siden det har stort fokus på diskusjons- og refleksjonsoppgaver. Vi ser at det også er en god arena for å kartlegge hvor mange slike hendelser dere faktisk har. Og sist, men ikke minst: På kurset presenterer vi eksempler på rutiner og prosedyrer som kan lages for slike hendelser – eller vi går gjennom de dere allerede har, som en del av opplæringen. Du kan lese mer om kurset her.

Vi i Einang Safety har mange års erfaring med både forebygging og håndtering av volds- og trusselsituasjoner. Hvis du vil at vi skal komme til dere og holde et kurs om vold og trusler på arbeidsplassen, så ta kontakt. Du treffer oss på telefon 932 97 784. Eller du kan sende oss en e-post: [email protected].

Hvis dere ønsker, kan vi tilpasse kurset til nettopp deres arbeidsplass, slik at det blir spisset mot den arbeidshverdagen dere opplever. Ingen arbeidsplasser er like.

Foruten kurs, kan vi også hjelpe dere med risikovurderinger knyttet til vold og trusler på arbeidsplassen, inkludert å finne gode tiltak og utarbeide handlingsplaner for å redusere risikoen.

 

Målet vårt er at alle skal ha en trygg og god arbeidshverdag. Uten vold. Uten trusler.

 

PS! Hvis du vil lese mer om dette temaet og de kravene som stilles, så har Arbeidstilsynet en svært god nettside om akkurat dette: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/vold-og-trusler/.