Forebyggende plikter for BRUKEREN av et byggverk

brannvern Dec 11, 2017
brannsikkerhet

 

Det er ikke bare eieren av et byggverk som står ansvarlig for brannsikkerheten... Du som bruker har også et stort ansvar, faktisk så stort at du er viet et HELT kapittel i forskrift om brannforebygging.

 

Så spør du kanskje: Hvorfor skiller forskriften på eiers og brukers ansvar? Vel, i mange tilfeller er eier og bruker to forskjellige virksomheter/personer. Ta for eksempel et firma som leier kontorlokaler i et byggverk. Da har eieren av byggverket sine plikter og leietakeren har sine plikter. Hvis eier og bruker er den samme, da faller selvsagt alle pliktene på denne.

 

Nå som vi har klargjort hvem som er hvem (eier og bruker, altså), kan vi snakke om det vi skal snakke om. Er du klar? ...Okay, la oss brette opp ermene og finne ut av noen av de pliktene vi som bruker av et byggverk faktisk har – og ikke minst hva det innebærer:

 

Vi går rett på kravet om «systematisk sikkerhetsarbeid»: Brukeren sitt systematiske sikkerhetsarbeid skal sikre at bruken av byggverket reduserer sannsynligheten for en brann, og slik at om det likevel oppstår en brann så blir konsekvensene minst mulig.

 

Dette systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset risikoen for brann som følge av virksomhetens bruk av byggverket. Virksomheten skal ha mål og planer for hvordan risikoen for brann kan reduseres.

 

 

Mål og planer

 

«En virksomhet som har rett til å bruke et byggverk skal fastesette mål og iverksette planer og tiltak for å redusere risikoen for brann i byggverket»

 

Forskrift om brannforebygging § 12

 

 

Videre sier forskriften at virksomheten skal iverksette:

 

 • Rutiner som sikrer at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.
 • Rutiner for evakurering og redning ved brann
 • Rutiner som sikrer at personer med arbeidsplass i byggverket har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å forebygge og bekjempe brann
 • Rutiner som sikrer at alle som oppholder seg i byggverket får tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann
 • Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet

 

En liten oppgave før du leser videre:

Har din virksomhet disse rutinene på plass?

Hvis nei, hva mangler, og hva må til for å få dem på plass?

 

 

 

 

Hvem – hva – hvor

Forskriften regulerer ikke hvem i virksomheten som skal gjøre hva. Om det er Ola eller Kari, eller kanskje herr eller fru Hvermannsen, som skal utføre de forskjellige oppgavene sier forskriften ingen verdens ting om. Den sier heller ingenting om hvordan ansvar og myndighet mellom disse personene blir fordelt. Dette blir derimot regulert i rettsreglene i den enkelte organisasjonsformen. 

 

 

Kan bruker få skylde på noen andre?

Nei, men bruker kan avtale at andre skal gjennomføre selve sikkerhetsarbeidet. (...bruker er likevel ansvarlig!)

 

 

 

 

Husk at det er virksomheten som bruker byggverket som er ansvarlig for at det blir gjennomført et systematisk sikkerhetsarbeid!! (et arbeid som sikrer at byggverket blir brukt på en brannsikker måte!)

 

 

Okay, men hva er opplegget?

Begynn i rett rekkefølge! Enkelt og greit.

Strukturen i dette sikkerhetsarbeidet skal være som følger:

 

 

 

 

 

En slik struktur skal sikre at arbeidet gjennomføres konsekvent, og skal bidra til at det ikke oppstår tilfeldige mangler ved brannsikkerheten.

 

 

Er vi ferdige da?

Nei, virksomheten må også ha rutiner som:

 

 • sikrer kunnskap og kompetanse om brann i byggverket
 • legger til rette for brannsikker atferd hos de ansatte og andre som befinner seg i byggverket
 • avklarer og sikrer kunnskap om ansvarsforholdene før og under en eventuell brann
 • fastsette og formidle branninstruks
 • sikrer evakueringsplaner (dersom byggverket er oppført/bygd om etter Teknisk forskrift 2010 («TEK10»)

 

 

Og sist, men ikke minst:

Virksomheten må også gjennomføre brannøvelser og opplæring av alle ansatte

(omfang, antall øvelser og type opplæring vil variere basert på type virksomhet og personellets kunnskap og behov)

 

 

Og ikke glem at det er null poeng i å utarbeide og formidle flotte rutiner dersom vi ikke IVERKSETTER dem i tillegg! Glem heller ikke kravet om at du som bruker skal dokumentere at virksomhetens plikter er oppfylt når det gjelder:

 

>> brannsikker bruk av byggverket

>> ditt systematiske sikkerhetsarbeid

 

 

Så må vi ikke riste på hodet og skylde på hverandre når brannen har oppstått. Husk at både eier og bruker har plikt til å utveksle opplysninger og samarbeide om brannforebyggingen i byggverket! Da gjelder det å ikke peke på motparten, men heller gå gjennom vårt byggverk og se hvordan vi ligger an... Gjør det denne uken, så er det enda en ting til å krysse av på lista nå før jul!

 

 

Men NÅ er vi ferdige – om det virker mye og uoverkommelig, så kan jeg trøste deg med at når du bare er i gang, så blir alt enklere! Og tro meg: Godt systematisk sikkerhetsarbeid har så mange andre gode «bieffekter» for virksomheten din! Men akkurat de vil jeg heller komme tilbake til i et annet blogginnlegg.

 

Litt avklaringer helt til slutt, hentet fra veilederen til forskrift om brannforebygging:

 

 • Med byggverk menes i denne sammenheng bygning, konstruksjon og anlegg.
 • Med bruker menes enten eieren selv, eller den som har avtale med eieren om bruk av byggverket. Med framleie er det her den nye brukeren som har «rett til å bruke byggverket».
 • Med virksomhet menes ethvert offentlig og privat foretak uansett om foretaket er etablert med forretningsmessig fortjeneste eller ikke.

 

Her kan du laste ned noen tips til det brukeren av et byggverk skal dokumentere:

BRUKERS DOKUMENTASJON

 

Neste ukes blogginnlegg har tittelen «dokumentasjon, dokumentasjon, dokumentasjon» og vil omhandle... ja du gjettet riktig: Dokumentasjon, din plikt som bruker til å dokumentere ditt brannvernarbeid; hvordan du skal begynne og hvordan du skal gå fram.

 

Om du ønsker å lære mer om forebyggende plikter for både eier og bruker av et byggverk, kan kanskje nettkurset vårt for brannvernansvarlig være noe for deg.