Endringer i regelverket om arbeidsmiljøutvalg (AMU)

arbeidsmiljø hms Oct 05, 2023
Nye regler arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Visste du at fra 1. januar 2024 så kommer det endringer i regelverket som omhandler arbeidsmiljøutvalget?

 

Sett deg godt til rette, så lar vi denne artikkelen guide oss gjennom disse endringene – og samtidig lar vi artikkelen fortelle oss litt mer om hva arbeidsmiljøutvalget egentlig er.

 

Er du klar?

La oss ta det første først. Vi starter med endringene som trer i kraft om litt. Bare så vi har det helt klart:

 

Endringer som omhandler arbeidsmiljøutvalg

Fra 1. januar 2024 skal det opprettes arbeidsmiljøutvalg (forkortet AMU) i alle virksomheter som jevnlig sysselsetter flere enn 30 arbeidstakere. Arbeidsmiljøutvalg skal også opprettes i virksomheter med 10 til 30 arbeidstakere, når en av partene krever det. Arbeidstilsynet kan bestemme at det skal opprettes AMU i virksomheter med færre enn 30 arbeidstakere, der arbeidsforholdene tilsier det.


I dag sier arbeidsmiljøloven § 2-1 at virksomheter som jevnlig sysselsetter flere enn 50 arbeidstakere skal ha et AMU, dersom virksomheten er omfattet av loven. Hvis virksomheten har mellom 20 og 50 arbeidstakere, og en av partene ved virksomheten krever det; ja, da skal det opprettes AMU. Der arbeidsforholdene tilsier det, kan Arbeidstilsynet bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomhet med færre enn 50 arbeidstakere.

For de av dere som bedre liker en skjematisk fremstilling av endringene:

Dette betyr én ting: Det er flere virksomheter i dette landet som fra 1. januar 2024 har plikt til å opprette og ha et (velfungerende) arbeidsmiljøutvalg. Da passer det bra at vi forbereder oss og får litt mer "kjøtt på beinet" om AMU. Så les videre!

 

Hva skal egentlig arbeidsmiljøutvalget gjøre?

Hvis du har stilt deg dét spørsmålet, så er du langt fra den første. Og du blir heller ikke den siste. Bare så det er sagt.

De siste syv årene har jeg drevet med ulik opplæring for medlemmer i arbeidsmiljøutvalg, for ledere og for verneombud, og dette spørsmålet går igjen (riktignok med forskjellig ordlyd fra gang til gang):

"Hva skal egentlig arbeidsmiljøutvalget gjøre?"

Jeg skjønner frustrasjonen. Og usikkerheten. Den er ikke god. Du føler deg ikke så høy i hatten som leder når du ikke vet hva arbeidsmiljøutvalget egentlig har som oppgave. Du har blitt satt i lederstolen, men ingen har satt deg inn i oppgavene til AMU. Den er vond.

...Eller du er valgt til verneombud. Heller ikke her har du fått innblikk i hva arbeidsmiljøutvalget egentlig skal gjøre. Tankene kan fort komme dundrende, både som verneombud, som leder og/eller som nytt medlem av AMU:

 • ...Har jeg en rolle i utvalget, og hvorfor/hvorfor ikke?
 • ...Er det en ny jobb jeg nå skal utføre?
 • ...Hva må jeg kunne?
 • ...Tenk om jeg ikke klarer å svare eller hjelpe!
 • ...Skal jeg levere noe til utvalget?
 • ...Burde jeg visst mer om utvalget fra før jeg ble valgt inn, er det noe som "alle andre" vet – bare ikke jeg?

Ja, du skjønner. Du er ikke alene om å føle deg litt på utrygg grunn. Du kommer helt sikkert på flere tanker etter hvert som jeg har listet dem opp.

Oppgavene til arbeidsmiljøutvalget følger av både lov og forskrift. Jeg skal liste de opp litt lenger nede i artikkelen, men la meg først si dette:

Arbeidsmiljøutvalget skal jobbe for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø (både fysisk og psykososialt) i den enkelte virksomhet. Med et arbeidsmiljøutvalg som forstår sin rolle og sine oppgaver, vil det bidra til at du og jeg får en bedre dag på jobben. Enkelt og greit. Så da er det jo egentlig bare å heise flagget 1. januar 2024, når endringene i regelverket trår i kraft.

En presisering (som det så fint heter):
Sitter du og vrir deg i stolen av det som står i avsnittet over, og av måten jeg skriver det på? Kanskje du sitter der og rister på hodet av at jeg "forenkler" dette til de grader. Kanskje du akkurat nå sukker tungt mens du sier til deg selv: "Heise flagget? Tror du at det blir et bedre arbeidsmiljø hvis vi får opprettet flere arbeidsmiljøutvalg? Det er ikke så lett, Karine. Det er da måte på hvor blåøyd du skal være".

Og jeg må innrømme at jeg smiler her jeg sitter og skriver dette. For det er ikke lett. Men at det er enkelt? Dét er det. Når deltakerne i arbeidsmiljøutvalget forstår sin rolle, når de forstår sin plikt, når de har arbeidsvilje, og når de har folkeskikk: Da er det enkelt. Den gir jeg meg ikke på før det motsatte er bevist.

 

Oppgavene til arbeidsmiljøutvalget

Oppgavene til arbeidsmiljøutvalget finner vi i arbeidsmiljøloven § 7-2, og i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten ved å:

 • Delta i planlegging av verne- og miljøarbeidet.
 • Behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjenesten.
 • Vurdere helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger.
 • Følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes HMS.
 • Gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan skyldes arbeidsmiljøet.
 • Ha fokus på årsaken til den uønskede hendelsen, og se til at arbeidsgiveren gjør det som er nødvendig for å hindre at det skjer igjen.
 • Foreta befaringer i virksomheten for å kartlegge og vurdere behovet for verne- og miljøtiltak.
 • Gi råd om prioritering av virksomhetens planer i arbeidsmiljøspørsmål og sørge for at de ansatte får innsikt i arbeidsmiljøproblemer – og få deres medvirkning i verne- og miljøarbeidet.
 • Behandle etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske HMS-arbeid.
 • Se til at arbeidsgiveren sørger for opplæring av nye ansatte så snart som mulig etter tilsettingen
 • Behandle planer om nye lokaler, prosesser eller ombygginger som krever samtykke fra Arbeidstilsynet.
 • Årlig avgi rapport om den jobben de har gjort til styrende organer og til arbeidstakerorganisasjoner. (Denne rapporten skal kunne legges fram til Arbeidstilsynet om det blir aktuelt.)

Et lite stalltips:
Listen over er ikke utømmelig. Arbeidstilsynet har en fin opplisting av arbeidsmiljøutvalget sine oppgaver på sin hjemmeside, sammen med annen informasjon om arbeidsmiljøutvalget. Her presiseres også hvilke oppgaver som følger av lov, og hvilke som følger av forskrift, på en ryddig måte. 

 

Hvem skal være med i arbeidsmiljøutvalget?

Både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden skal være representert med like mange representanter i arbeidsmiljøutvalget. Hver av medlemmene i arbeidsmiljøutvalget skal ha stedfortredere. Dersom virksomheten er knyttet til en bedriftshelsetjeneste, skal også denne være representert i utvalget.

Representanten(e) for bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett i utvalget, og ved stemmelikhet gjør AMU-lederens stemme utslaget.

 

Og du? Er du ikke del av arbeidsmiljøutvalget på din arbeidsplass, men har noe du vil si?
Husk at alle arbeidstakere kan henvende seg til AMU med et problem, og be dem ta opp saken. Ellers kan AMU ta opp spørsmål på eget initiativ, eller etter innspill fra verneombud. Bare sånn at det er helt klart.

 

Hvem fra arbeidsgiversiden skal delta i AMU?

Når det gjelder hvem som skal være med i utvalget fra arbeidsgiversiden, så skal arbeidsgiver peke dette ut selv. Det må likevel presiseres at:

 • arbeidsgiver selv,
 • den som i arbeidsgiverens sted leder virksomheten,
 • eller når virksomheten er omfattende: en representant fra den øverste leder

alltid skal være medlem av arbeidsmiljøutvalget.

 

Hvem fra arbeidstakersiden skal delta i AMU?

Kanskje logisk for de fleste, men det må presiseres at bare ansatte i virksomheten kan velges til å delta i arbeidsmiljøutvalget for arbeidstakersiden. Hvem som skal være med fra arbeidstakersiden, velges normalt ved flertallsvalg, men det må presiseres at hovedverneombudet skal være en av disse representantene.

Det skal også velges varamedlemmer for representantene fra arbeidstakersiden. Husk at valget skal være både skriftlig og hemmelig.

Så er det jo sånn at rundt omkring finnes det flere lokale fagforeninger som sammen organiserer et flertall av arbeidstakerne. I så fall kan de utpeke de ansattes representanter, eller avtale at valget skal skje som forholdstallsvalg. 

 

Bedriftshelsetjenesten sin deltakelse i AMU

Dersom virksomheten er knyttet til en bedriftshelsetjeneste, skal denne som nevnt også være representert i utvalget. Det er viktig å presisere at bedriftshelsetjenesten skal være et rådgivende og uavhengig organ, og at den representerer både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Bedriftshelsetjenesten skal ifølge forskrift om organisering, ledelse og medvirkning til enhver tid ha minst én representant som fast medlem av utvalget.

Og heldigvis...

Heldigvis har bedriftshelsetjenesten sin plass i AMU. For vi kan se representantene fra bedriftshelsetjenesten litt på samme måte som vi ser på de skjulte superheltene. De kommer inn, de jobber uavhengig, de skal ikke påvirkes verken av meg eller deg, de gjør jobben sin for at du og jeg skal ha trygge og sunne arbeidsforhold. Så trekker de seg fint og rolig ut igjen. Som jeg sa, akkurat som de skjulte superheltene vi aldri ser, men som vi alle vet finnes der ute – hvis vi fremdeles har litt av barndommens fantasi innabords.

 

Krav til opplæring av medlemmer av arbeidsmiljøutvalget

Så snart som mulig etter nyvalg, har medlemmene i arbeidsmiljøutvalget rett på opplæring i sin nye rolle. Heldigvis. 

 

Hva opplæringen skal gjøre? Gjøre oss forberedt, gjøre oss trygge – og klar for rollen. Når vi møtes første kursdag, kan det virke både omfattende og mye når vi ser på hva opplæringen inneholder. Men når deltakerne får høre (og se) at alt henger sammen? Da er det mange skuldre som senker seg et par hakk.

Det er de samme betingelsene som gjelder for opplæring av AMU-medlemmer, som for verneombudet. Blant annet er det arbeidsgiver som skal sørge for at medlemmer i AMU får den opplæringen som er nødvendig for å kunne utføre vervet sitt på en forsvarlig måte. 

 

Spesialtilpasset opplæring

Noen virksomheter har særlige risikoområder

Sånn som brann-Norge som jeg "er oppvokst" i – både som ansatt i forebyggende og beredskap, som verneombud, og som overbefal og brannsjef. En virksomhet som et brann- og redningsvesen har jo en del såkalte særlige risikoområder – og opplæringen skal være tilpasset deretter. Og det skulle bare mangle. "One size fits all" stemmer ikke helt i arbeidslivet.

I 2017 utarbeidet jeg derfor et spesialtilpasset 40-timers HMS-kurs for verneombud, medlemmer av AMU og ledere i brann- og redningsvesenet. Kurset har blitt kjørt siden den gang – hele tiden fokusert på den til enhver tid gjeldende risiko for brann– og redningsvesenet. Etter den tid har vi også kjørt opplæring for medlemmer av arbeidsmiljøutvalg i andre virksomheter rundt om i landet, tilpasset deres særlige risikoområder. Som sagt: slagordet "one size fits all" passer ikke alltid for alle. Noen har særlige risikoområder som må adresseres. Enkelt og greit. Vi må vokte oss vel for ikke å bli for generaliserte. PS! Vi holder også kurset på engelsk.

Det er noe jeg er veldig stolt over: At vi i Einang Safety tilstreber å spesialtilpasse opplæringen til den enkelte virksomhet og til den enkelte deltaker.

...Og så er det jo ikke til å stikke under en stol at med en gang vi får opplæring som er tilpasset oss selv, så blir den mer spennende og lærerik. Da får vi de rette knaggene å henge eksemplene på, og det er litt enklere å holde øynene åpne (for å kalle en spade for en spade).

Litt reklame også, på tampen av avsnittet: Visste du at sammen med Videocation, så har vi utgitt HMS-kurs for verneombud og AMU-medlemmer. Dette passer perfekt som blended learning! Det syns vi er så kjekt! Kontakt meg om du vil vite mer på tlf. 41 66 91 88.

 

Hvor lang skal opplæringen av medlemmene i arbeidsmiljøutvalget være?

Godt spørsmål. Veldig godt spørsmål. For de fleste av oss føler jo at tiden løper fra oss (og MEGET subjektivt sett, så løper den raskere og raskere jo eldre en blir).

Opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring dersom partene i fellesskap har kommet frem til at det er forsvarlig. En kortere opplæringstid skal i så fall  baseres på en vurdering av problemenes karakter og omfang (som det står i forskriften som regulerer dette).

Og du? Husk at Arbeidstilsynet er din venn. Lurer du på hvor lang opplæringen bør være for din virksomhet, så kan en rådføring med Arbeidstilsynet være til god hjelp. Håper det var litt betryggende.

 

Hvor ofte skal arbeidsmiljøutvalget møtes?

Det er det enkelte arbeidsmiljøutvalg som bestemmer hvor ofte de skal møtes. Som et minimum skal en møtes fire ganger hvert år, men husk at det er ingen skam å legge inn litt ekstra møtetid i starten for et nytt arbeidsmiljøutvalg. Det hjelper godt for å bli varm i trøya. 

Og når vi er inne på hvor ofte arbeidsmiljøutvalget skal møtes, så vil jeg legge inn et tips om å ha et par ekstra møter i løpet av året der arbeidsmiljøutvalget faktisk øver.

Ja, du leste rett! Der de bare øver! Øver på hva AMU skal gjøre om problem X, Y eller Z oppstår – og der dere som AMU blir satt til å behandle dette problemet. At slike små øvelser gjør dere rake i ryggen? Oh yes! Ikke trenger det å ta lang tid heller. Det handler om å bruke effektive metoder for en slik øvelse, og så har den så mange ringvirkninger vi ikke tenker over før vi har prøvd for første gang.

 

Hvor lenge varer vervet i arbeidsmiljøutvalget?

Det er ikke slik at du sitter der til evig tid hvis du velges inn i arbeidsmiljøutvalget. Det er heller ikke slik at hvis du er leder av utvalget, ja så er du leder av utvalget – igjen; til evig tid.

Derimot er det slik at medlemmene av arbeidsmiljøutvalget velges for to år av gangen, mens utvalgets leder velges for ett år. Om et av medlemmene blir pensjonist eller slutter i virksomheten, så opphører vervet. Naturlig, tenker noen, men det er greit å presisere. I så fall trer stedfortreder inn som medlem i den perioden som gjenstår.

 

Hvordan velger vi hvem som skal være leder av arbeidsmiljøutvalget?

Hvem som skal være leder? Jo det skal velges blant medlemmene i utvalget (annenhver gang fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden).

La oss si at partene ikke klarer å bli enige om lederen skal komme fra arbeidstaker- eller arbeidsgiversiden det første året. Det kan fort skje! Uansett, så er det ikke noe problem: I slike tilfeller skal dette avgjøres ved en loddtrekning, i følge forskriftens § 3-12.

 

Inspirasjon til arbeidet i arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Om du trenger både motivasjon og inspirasjon for arbeidet i AMU, så må jeg få vise til boken "Arbeidsmiljøutvalget – en håndbok for arbeid i AMU". Rett og slett fordi boken viser de mange mulighetene som AMU har til å bli et godt og velfungerende utvalg, til det beste for virksomheten som helhet. Boken er et godt bokvalg, med andre ord.

Og så: Enda en pitteliten inspirasjon, helt på tampen:

Arbeidet som AMU kan gjøre for og med arbeidsplassen, kan bety mye. Det kan bety mye for den enkelte arbeidstaker, for brukere av tjenestene eller varene dere leverer og for familiene der hjemme (som får sin kjære trygt hjem etter endt arbeidsdag – fra en arbeidsplass som har fullt fokus på HMS, både fysisk og psykososialt). Husk det. Alltid.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Som nevnt så tilbyr vi i Einang Safety ulik opplæring. Du kan lese mer om de ulike kursene og opplæringene våre her.

Hvem vet! Kanskje vi sees på et framtidig kurs?  I såfall:

Vi snakkes!
Karine