Tør du å ta temperaturen på HMS-arbeidet ditt?

hms Jun 12, 2024
HMS-støtten arbeidsmiljø

I denne artikkelen skal vi se på hva HMS-arbeidet innebærer, og du får servert en liten "selvtest" for å se om din arbeidsplass er oppdatert med tanke på HMS og arbeidsmiljø.

 

HMS – helse, miljø og sikkerhet – havner ofte på siden av det vi ellers driver med på en arbeidsplass. Fokuset er på produksjon, uansett om det er varer eller tjenester vi leverer. Og arbeidsoppgavene spiser opp hverdagen. Det blir for lite tid til arbeidsmiljøet. Kjenner du deg igjen?

PS! Følger du med til slutten av artikkelen, har jeg en spennende nyhet som virkelig kan være til nytte for deg.

 

Alt kan skje

På alle arbeidsplasser kan ting skje: Det kan oppstå en arbeidsulykke, eller det oppstår misnøye og dårlig arbeidsmiljø på grunn av uenigheter og konflikter som ikke blir tatt tak i på rett måte (eller i det hele tatt). Mangel på rutiner kan føre til at man glipper på viktige sikkerhetstiltak. En ansatt som ikke gjør jobben sin kan føre til negative tall – og til negative kollegaer. Underbemanning kan føre til stort arbeidspress, som igjen kan føre til høyt sykefravær, som igjen kan føre til for lav bemanning. Den økende trusselen for IKT-angrep er høyst reell, for nær sagt alle bransjer. Listen over det som kan gå galt er lang.

 

I det hele tatt: Alt kan skje.

 

Det er ditt ansvar

Hvis du er leder, så er du ansvarlig for arbeidsmiljøet – HMSen – på arbeidsplassen. Og hvis du ikke er leder, men du jobber med HMS, så vet du at gjøremål knyttet til arbeidsmiljø ofte blir skjøvet på sidelinjen.

Det er ikke bare den dagen det går galt at ting må være i orden. Den dagen må arbeidsplassen selvsagt ha gode rutiner for å håndtere hendelsen, men du må være i forkant. HMS er et kontinuerlig arbeid, og det er krav om at arbeidsplassen skal drive internkontroll for å sikre at alle HMS-krav er oppfylt.

Etter å ha jobbet med HMS i mange år, med mange virksomheter og mange mennesker, kan jeg med hånden på hjertet si at det ikke står på viljen. Som oftest, ihvertfall. De aller aller fleste ledere er sitt HMS.-ansvar bevisst. Det samme gjelder de som til dagen jobber med HMS.

Hvorfor er det da så store mangler ved HMS-arbeidet på norske arbeidsplasser? Hvorfor følger du som ledere, som HMS-ansvarlig, du som HMS-medarbeider at det er et ork? Ja, for de fleste ledere, HMS-ansvarlige og personer som jobber med HMS sier nettop dét. De melder om for få ressurser, for mye å gjøre, for lite etterlevelse av regelverk, for få rutiner og prosedyrer, for mange ting som går galt selv om de visste på forhånd at det var hull i HMS-arbeidet.

Nå skal ikke jeg svartmale, men undersøkelser utført av Arbeidstilsynet og STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) viser helt tydelig at det er dårlig stilt med HMS på mange arbeidsplasser. Som eksempel gjennomførte Arbeidstilsynet en spørreundersøkelse blant norske virksomheter i 2023, "Systematisk HMS- arbeid i norske virksomheter". Resultatene viste blant annet at under halvparten gjennomfører risikovurderinger, og kun 51 % av arbeidsgivere har fått HMS-opplæring.

 

En liten test til deg

For å måle temperaturen på HMS-arbeidet på din arbeidsplass, og for å se om dere oppfyller lovkravene, kan du besvare følgende spørsmål for deg selv:

 • Har dere utført en risikovurdering på arbeidsplassen, der dere har vurdert farer og problemer som kan oppstå?
 • Har dere laget planer og iverksatt tiltak for å redusere risikoen?
 • Har arbeidsgiver opplæring i HMS?
 • Har arbeidsledere kompetanse innen HMS, slik at de kan se til at arbeidet utføres på en forsvarlig og sikker måte?
 • Fører dere avvik?
 • Har dere rutiner for varsling?
 • Vet du hva dere gjør den dagen en ansatt utsettes for en ulykke på jobb eller på jobbreise?
 • Har dere varslingsrutiner ved uønskede hendelser?
 • Har dere kartlagt arbeidsmiljøet?
 • Har dere verneombud, og har verneombudet minst 40 timers opplæring i HMS?
 • Har dere et arbeidsmiljøutvalg, og har medlemmene i arbeidsmiljøutvalget minst 40 timers opplæring i HMS? (gjelder i utgangspunktet dere som har 30 eller flere ansatte)
 • Er det nok tid til å sørge for at arbeidsmiljøet ("HMSen") er i orden?
 • Har dere tenkt over hva dere skal gjøre den dagen en ansatt kommer og sier at hun eller han er utsatt for mobbing, trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet?
 • Har du oversikt over alle regler og krav som gjelder din bransje og din arbeidsplass?
 • Er de ansatte kjent med farer og ulykkeshendelser som kan oppstå mens de er på jobb, og har de fått opplæring og øvelse for å redusere risikoen?

 

Dette var noen overordnede spørsmål. Hvis du kan svare ja på alle, så kan du klappe deg selv på skulderen. Da hører du til de flinkeste. Hvis du ikke kan klappe deg selv på skulderen, så er du – dessverre – en av mange.

 

Hva skjer den dagen det går galt?

 Vi får ofte spørsmålet: "Hva skjer den dagen det går galt, hvis jeg ikke har alt i orden i forhold til HMS-regelverket?" Foruten eventuelle personskader, materielle tap m.m., så er svaret enkelt:

Den dagen det går galt, så kan Arbeidstilsynet gå inn og undersøke hendelsen. De kan be om å få ut dokumentasjon på at HMS-regelverket etterfølges. Da vil de blant annet be om å få se dokumentasjon på mange av punktene i "testen" over. I alvorlige tilfeller kan også politiet komme på banen. De kan be om tilsvarende dokumentasjon. I ytterste konsekvens kan bedriften/virksomheten få bot for ikke å ha oppfylt krav i HMS-regelverket.

Men det trenger ikke å gå galt for at du skal bli sett i kortene. Arbeidstilsynet kan komme på tilsyn uansett, der det kontrollerer om HMS-regelverket følges på din arbeidsplass. Verneombud, tillitsvalgte og andre kan rette pekefingeren på dårlig HMS-arbeid – og eventuelt melde det videre til Arbeidstilsynet.

Det trenger altså ikke å gå galt for at dårlig HMS-arbeid skal få konsekvenser.

Men det største tapet ved dårlig HMS, er selvsagt at arbeidsmiljøet kan bli dårlig. Sykefraværet kan stige. Arbeidsulykker som ellers ikke ville ha oppstått, oppstår. Ansatte slutter. Lønnsomheten går ned.

...og listen fortsetter. Det vet du som jobber med HMS.

Derfor er det så herlig å få skrive det neste avsnittet:

 

Gevinsten av god HMS

Godt HMS-arbeid fører ikke bare til at du "slipper unna" Arbeidstilsynet og andre instanser. God HMS fører til fornøyde medarbeidere. Det gir økt produktivitet. Det kan redusere sykefravær. Det gir en mer positiv arbeidsplass. Det blir lettere å være leder, HMS-ansvarlig og HMS-medarbeider. Det gjør livet lettere.

Gevinstene er så store at de vanskelig lar seg beskrive kort. Det trengs en bok. Eller rettere: Det trengs en bokserie.

Det som er så greit, er at HMS ikke er valgfag. Det er ikke noe du kan velge hvis du vil ha et godt arbeidsmiljø. Det er pålagt. Gevinstene er et følgegode.

 

Føler du deg alene?

De aller, aller fleste ledere, HMS-ansvarlige og HMS-medarbeidere vi snakker med sier (dessverre) at HMS ofte havner på sidelinjen av det som skal gjøres på arbeidsplassen. Fokuset er på produksjon, om det er varer eller tjenester som leveres, og andre arbeidsoppgaver spiser opp hverdagen. Derfor blir det (igjen: dessverre) altfor lite tid til arbeidsmiljøet og HMS.

Altfor mange ledere og ansatte som jobber med HMS føler at de er alene om å fremme et godt arbeidsmiljø. 

 

De fleste ledere, HMS-ansvarlige og HMS-medarbeidere sier også at de føler seg veldig alene når det kommer til HMS. De skulle ønske at de var flere. Vi har snakket med kjempeengasjerte ledere og "HMS-folk" som sier at de er helt utslitt. Det er så mange oppgaver, og så lite støtte å finne. Alle er opptatt med sitt, og HMS havner i andre eller tredje rekke, eller for å kalle en spade for en spade: HMS havner i bakerste rekke.

Som én sa til meg: "Det føles som om jeg skal føre et tog. Problemet er at de har tatt ut motoren, for de skjønner ikke vitsen med det. Jeg må skubbe det toget". Det var først da jeg skjønte hvor ensom enkelte følte seg. Og det er et paradoks: Med alle de gevinstene som et godt arbeidsmiljø gir, så skulle man tro at man polerte og etterfylte og vedlikeholdt det toget etter alle kunstens regler. Men nei. Er det ikke rart?

Hva gjør man da, når man er så engasjert, men så alene?

 

Et nettverk for deg som er ansvarlig for, eller som jobber med, HMS

I sju år har vi i Einang Safety jobbet for at arbeidstakere skal ha en trygg dag på jobben. Dette gjør vi blant annet ved å hjelpe arbeidsplasser med risikovurderinger, arbeidsmiljøkartlegginer og fagdager, i tillegg til at vi rettleder og underviser: Vi veileder og gir HMS-opplæring til ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, i tillegg til kurs og opplæring innen blant annet brannsikkerhet, beredskap og risikovurderinger.

Men vi har hele tiden hatt en drøm om å kunne hjelpe deg som føler at du sitter alene med HMS-arbeidet.

Diskusjonen rundt et HMS-fellesskap har vi hatt X antall ganger med ulike kunder fra nord til sør. Det har tatt tid å finne riktig metode og riktig forum, men vi er glade for at vi endelig funnet en løsning som vi tror vil hjelpe den enkelte best mulig:

20. august lanserer vi "HMS-støtten" et digitalt nettverk for deg som har et HMS-ansvar eller som jobber med HMS. Nettverket vil ha to månedlige samlinger – en fagsamling og en workshop – der du treffer "likesinnede" og kan diskutere og lufte reelle saker, samtidig som du får prøvd deg på caser og aktuelle problemstillinger.

Det blir opprettet fokusgrupper, der vi samler personer fra samme bransje. Da er det lettere å diskutere med personer som kanskje har samme utfordringer som deg.

HMS-støtten er en nettportal, der kun medlemmene har tilgang. Inne i nettportalen finner du opptak av fagsamlinger og workshops/erfaringsdelinger, dersom du vil se en om igjen, eller dersom du ikke hadde anledning til å delta på en. Du finner også nyttige lenker og hjelpemidler.

Noe av det beste med HMS-støtten, er at den har et "klasserom", et digitalt samlingssted der du kan diskutere/snakke med de andre medlemmene, skrive inn spørsmål til neste samling og dele erfaringer. "Klasserommet" er åpent 24/7, og motsetning til en gruppe på sosiale medier, er det ingen fare for at en tjenesteleverandør skal stjele innholdet eller bruke det til egen vinning.

 

Tar du utfordringen?

Hvis du vil være med i fellesskapet, i nettverket, kan du lese mer og melde deg inn her: HMS-støtten. Du er hjertelig velkommen.