Hvorfor du må prioritere involvering

arbeidsmiljø kommunikasjon ledelse teamarbeid Feb 01, 2024
Medvirkning og involvering

Å prioritere involvering i virksomheten og i teamet ditt er avgjørende, uavhengig av størrelsen på organisasjonen. Hvorfor skal vi gå nærmere inn på i dag…

 

Involvering gjelder for alle virksomheter, men i virksomheter med 50 eller flere ansatte er arbeidsgiver pliktig å inkludere arbeidstakernes tillitsvalgte i informasjon og drøfting av spørsmål av betydning for arbeidstakernes arbeidsforhold. Når det gjelder antallet ansatte, regnes både heltids- og deltidsansatte med.

Retten til informasjon gjelder tillitsvalgte i virksomheten, ettersom arbeidsgiver skal forholde seg til representanter for de ansatte.

 

Involvering skaper en følelse av fellesskap og eierskap blant de ansatte. Når mennesker føler seg hørt og respektert, øker motivasjonen og engasjementet. Dette vil ha positive ringvirkninger på arbeidsmiljøet, produktiviteten kan til og med påvirke virksomhetens bunnlinje.

Arbeidstilsynets hjemmeside belyser temaet "medvirkning" på en ryddig måte: Arbeidstilsynets side om medvirkning

 

Hva med verneombud og tillitsvalgt oppi det hele?

Verneombud og tillitsvalgte spiller spesielt viktige roller i å representere ansatte og sikre at deres stemmer blir hørt.

 

Verneombud skal ivareta arbeidstakernes interesser i spørsmål som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal blant annet se til at arbeidsmiljøet er trygt og at det ivaretar hensynet til de ansattes sikkerhet, helse og velferd.

 

Tillitsvalgte er enkelt forklart talsmenn for teamet. Tillitsvalgte fungerer som brobyggere mellom ledelsen og de ansatte, og bidrar til å formidle bekymringer, ideer og behov. Tillitsvalgte skal bistå med å ivareta generelle arbeidsvilkår, men også bistå medlemmer i enkeltsaker, eksempelvis ved lønnsforhandlinger eller ved konflikter.

 

Vi mikser ofte tillitsvalgt- og verneombudsrollen. For å gjøre det enkelt, kan vi tenke på rollene slik:

Verneombud = arbeidsmiljø
Tillitsvalgt = generelle arbeidsvilkår

 

Når beslutninger tas med bred deltakelse, får man tilgang til mangfoldige perspektiver og kompetanse. Dette kan føre til bedre og mer gjennomtenkte løsninger. Dessuten styrker det tilliten mellom ledelse og ansatte, og det bygger et fundament for et mer bærekraftig arbeidsmiljø.

 

Involvering er ikke bare en fordel for ansatte, men også for virksomhetens overordnede strategi. Ansattes kunnskap om daglige operasjoner og kundeforhold er uvurderlig for å ta informerte beslutninger. 

 

Når alle har en følelse av eierskap til virksomhetens mål, er de mer motiverte for å arbeide mot felles suksess.

 

Kort sagt er involvering en investering i menneskene som utgjør organisasjonen din. Det styrker samholdet, øker motivasjonen og legger grunnlaget for bærekraftig vekst. Så uansett størrelsen på virksomheten, er det essensielt å prioritere involvering for å skape et dynamisk, effektivt og trivelig arbeidsmiljø.

 

Potensielle farer ved å neglisjere involvering

Å ikke prioritere involvering i en virksomhet kan medføre flere alvorlige konsekvenser – både for ansatte og for organisasjonen som helhet.

La meg liste opp noen potensielle farer ved å neglisjere involvering:

 

Redusert motivasjon og engasjement: Mangel på involvering kan føre til at ansatte føler seg ignorert eller undervurdert. Dette kan resultere i lavere motivasjon og redusert arbeidsengasjement. Når ansatte ikke føler at deres innsats og meninger blir verdsatt, kan det påvirke kvaliteten på arbeidet.

 

Dårlig arbeidsmiljø: Det å ikke inkludere ansatte i beslutningsprosesser kan skape et dårlig arbeidsmiljø preget av mistillit og misnøye. Dette kan føre til økt konfliktnivå, høyere turnover og redusert trivsel blant de ansatte.

 

Tap av verdifulle perspektiver og ideer: Når beslutninger tas uten å inkludere ulike perspektiver, går organisasjonen glipp av verdifulle ideer og innsikter. Mangfoldet i ansattes erfaringer og kompetanse er en uvurderlig ressurs for innovasjon og problemløsning. Å ignorere denne ressursen kan føre til at organisasjonen mister konkurransefortrinn og muligheter for vekst.

 

Svakere tilknytning til virksomhetens mål: Uten involvering kan ansatte miste forbindelsen med bedriftens overordnede mål og visjon. Dette kan føre til at de mister retning og formål, både i rollen sin og ved utførelsen av arbeidsoppgavene sine, noe som igjen påvirker produktiviteten og kvaliteten på tjenestene eller produktene som leveres.

 

Økt motstand mot endring: Ansatte som ikke er involvert i beslutningsprosesser, kan oppleve endringer som påtvunget og urettferdige. Dette kan føre til økt motstand mot endringer, noe som kan være skadelig for organisasjonens evne til å tilpasse seg markedsendringer og utvikle seg over tid.

 

Sviktende tillit mellom ledelse og ansatte: Involvering er avgjørende for å bygge og opprettholde tillit mellom ledelse og ansatte. Mangel på tillit kan føre til misforståelser, kommunikasjonssvikt og generell dysfunksjon i organisasjonen.

 

Alt i alt kan manglende involvering føre til en nedadgående spiral av negative konsekvenser for organisasjonen. Å prioritere involvering er derfor ikke bare en investering i ansattes trivsel, men også en strategisk beslutning som kan styrke organisasjonens evne til å lykkes på lang sikt.

 

Lykke til!
Kristine

 

Kristine hjelper deg og din virksomhet med å bygge sterke team og utvikle ledere som er trygge i rollen sin, slik at dere sammen kan øke samholdet og produktiviteten. Ønsker du og din virksomhet hjelp av Kristine, så finner du kontaktopplysningene hennes her.

Kristine er utdannet NLP Practitioner, NLP Master Practitioner og Integrativ Coach fra Ålreit Institutt i Haugesund, med spesialisering innen business, team og ledelse. Hun har tidligere studert entreprenørskap, markedsføring og Business English i New York og ved London Business School.